Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Alltvex Oy
2669142-8
Katariinankatu 1
00170 Helsinki

2. Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot:

Sebastian Frick
sebastian@autovex.fi

3. Rekisterin nimi

AutoVex.fi – verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Alltvex Oy:n toimesta – verkkopalvelun ja sen käyttäjien välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, palveluiden toimittamiseen sekä suoramarkkinointi-, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin ja Alltvex Oy:n palvelujen kehittämistarkoituksiin.

Alltvex Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. Alltvex Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Alltvex Oy:n asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Sivuston käyttäjällä on oikeus kieltää ylläpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa Rekisteriselosteen osoittamalle taholle, tai muuten saattaa selvästi ylläpitäjän tietoon. Palvelun käyttäjällä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Ylläpitäjällä on oikeus itse tai sivuston käyttäjän vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi palvelun käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Palvelun ylläpitäjään.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksityiskäyttäjän tiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköposti sekä muut käyttäjän profiiliinsa lisäämät tiedot ajoneuvoista.
Yrityskäyttäjän tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, sekä muut yrityksen toiminnasta ja palveluista/tuotteista kertovat tiedot.
Laskutuksen ja perinnän hoitamiseen tarvittavat tiedot.
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.
Käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot.
Käyttäjän verkkopalvelussa tekemien toimien tapahtumatiedot palvelun kehitystä varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään seuraavista lähteistä:
Käyttäjiltä itseltään lomakkeiden täytön yhteydessä tai sen jälkeen.
Käyttäjien verkkopalvelussa tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta.
Alltvex Oy:n ylläpitämistä asiakasrekistereistä.
Julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa omistus- ja tytäryhtiöille sekä siirtää yrityskaupan yhteydessä. Tietoja voidaan myös luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai vastaaviin tarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ja luovutus markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

8. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö edellytä tietojen pitempää säilyttämistä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Rekisterinpitäjä käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, ellei meillä ole perusteltua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Rekisterinpitäjälle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Tietojesi tarkastaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Pidätämme kuitenkin oikeuden periä kohtuullisen käsittelymaksun toistuvista tarkastuspyynnöistä.

 

12. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.