Rekisteriseloste

ALLTVEX OY:N TIETOSUOJAILMOITUS 

(päivitetty 5.5.2023)

 

Tässä tietosuojalausekkeessa  kerromme sinulle, kuinka Alltvex Oy käsittelee sinun henkilötietojasi (ks. EU:n tietosuoja-asetuksen artiklat 13 ja 14). Informoimme meidän henkilöstöämme asianmukaisesti erikseen.


Voimme yksipuolisesti muuttaa tietosuojailmoitusta. Muutokset astuvat voimaan välittömästi, kun päivitetty versio tietosuojalausekkeesta julkaistaan.

 

YLEISET TIEDOT

 

Rekisterinpitäjä:

Alltvex Oy (2669142-8)

Pursimiehenkatu 29-31, 00150 Helsinki

 

Yhteyshenkilö:

Sebastian Frick

sebastian@autovex.fi 

Henkilötiedot saat poistettua ottamalla yhteyttä: tiimi@autovex.fi


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMET

 

 


Käsittelyn tarkoitus


Oikeusperuste käsittelylle


Rekisteröidyt ja henkilötiedot

 1. Asiakassuhde

Sopimus 

 • meidän on täytäntöönpantava sopimukset

Asiakkaat: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) ajoneuvoa koskevat tiedot, (iii) muut meille luovutetut tiedot

 1. Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi

Meidän oikeutettu etumme

 • meidän on analysoitava asiakastietojamme, voidaksemme parantaa palveluamme ja harjoittaa liiketoimintaamme   

HUOM! Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi jokaisen markkinoinnin yhteydessä

Kaikki asiakkaamme: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) palvelun käyttöä koskevat tiedot 

 1. Yhteistyösuhteet

Sopimus 

 • meidän on täytäntöönpantava sopimukset

Yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) muut meille luovutetut tiedot

 1. Suoramarkkinointi 

 

Suostumus tai asiakkuus (oikeutettuun etu)  

Suostumukseen kun olet antanut meille markkinointiluvan palvelussa.

Meidän oikeutettu etumme
meidän on toteutettava, perustettava ja kehitettävä asiakassuhteita, ja kehitettävä liiketoimintaamme  

HUOM! Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi jokaisen markkinoinnin yhteydessä

 

Asiakkaat ja kauppiaat sekä potentiaaliset kauppiaat: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

 1. Rekrytointi

Meidän oikeutettu etumme

 • meidän on hallittava rekrytointiamme

HUOM! Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä sinun henkilötietojasi

Työnhakijat: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) CV-tiedot, (iii) muut työnhakijan meille luovuttamat tiedot

 1. Viestintä

Meidän oikeutettu etumme

 • meidän on hallittava meille tehtyjä yhteydenottopyyntöjä 

Yhteyttä ottavat henkilöt: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) muut meille luovutetut tiedot 

 1. Evästeet ja muut vastaavat               tekniikat

Suostumus

 • sähköisestä viestinnästä annetun lain (917/2014) mukainen suostumus

Kotisivuillamme vierailevat henkilöt: IP-osoitteet

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan seuraavista lähteistä: 

Käsittelyn tarkoitus:

Tietolähteet:

Ks. tarkoitukset (a) – (d) ylempää

(i) Rekisteröidyt itse, (ii) Julkiset lähteet, kuten internet, Posti, PRH ja Väestörekisterikeskus, jne.

Ks. tarkoitukset (e) – (f) ylempää

(i) Rekisteröidyt itse

Ks. tarkoitus (g) ylempää

Evästeet

 

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO

 

Voimme siirtää henkilötietojasi kolmansille (esim. tietojensäilytyspalveluntarjoajat) osana tavanmukaisia liiketoimiamme. Kun henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille, varmistamme, että henkilötietojen siirrot toteutetaan tietoturvallisesti ja asianmukaisin tietosuojasopimuksin. Sinun henkilötietojasi voidaan siirtää yhteistyökumppaneillemme, tietojensäilytys- ja viestintäpalveluntarjoajille sekä kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluntarjoajille sekä asiaankuuluville viranomaisille.  

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Huolehdimme tällöin asianmukaisesta tietosuojan tasosta esim. mallisopimuksin.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

 

Käsittelyn tarkoitus

Säilytysaika

 1. Asiakassuhde

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.

 1. Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin niitä voidaan käyttää käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen

 1. Yhteistyösuhteet

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.

 1. Suoramarkkinointi 

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään, kunnes ilmoitat meille, ettet halua enää vastaanottaa markkinointia (opt out) tai me huomaamme, ettet enää halua vastaanottaa markkinointia.

 1. Rekrytointi

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden ajan työhakemuksen vastaanottamisesta, jos työnhakijoista ole tullut työntekijöitämme. 

 1. Viestintä

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja kolmen (3) vuoden ajan yhteydenoton jälkeen.

 1. Evästeet ja muut vastaavat               tekniikat

Tarpeellisten tietojen säilytysaika on riippuvainen evästeestä tai muusta vastaavasta tekniikasta

 

Tarkistamme säännöllisesti rekistereissä olevien tietojen tarpeenmukaisuuden ja pidämme kirjaa tarkastuksista.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää kaikkia alla lueteltuja oikeuksia. Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina kohdassa 1 mainitulle henkilölle. Rekisteröidyn oikeudet voidaan toteuttaa vasta, kun rekisteröidyn henkilöllisyys on varmennettu asianmukaisella tavalla.

Oikeus

Tarkempi selite

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä. 

Oikaisu- ja poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot laissa säädetyin perustein. 

Rajoittamisoikeus

Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyin perustein. 

Siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Vastustamisoikeus

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.


Jos henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällä perusteella lain mukaisesti. 

Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna 

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Valitus voidaan tehdä siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. 

 

TIETOTURVA

 

Käytämme ainakin seuraavia tietoturvatoimia suojataksemme meidän vastuullamme olevia henkilötietoja: (i) henkilötietoihin pääsy on rajattu; (ii) henkilötietoja suojataan virustorjunnalla, haittaohjelman torjunnalla ja muilla vastaavilla ohjelmilla; (iii) jokaiselle henkilötietoryhmälle on asetettu vastuuhenkilö; (iv) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata tietojen jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden ja vikasietoisuuden; (v) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata, että fyysisen tai teknisen vian sattuessa tiedot ja pääsy niihin voidaan palauttaa nopeasti; ja (vi) arvioimme säännöllisesti meidän henkilötietojen käsittelytoimia.