Sopimusehdot

AutoVex sopimusehdot autoliikkeille ja muille autojen ostajille.

SOPIMUSEHDOT

Päivitetty 19.01.2021

 

AVAINKÄSITTEITÄ

”Sopimus” tarkoittaa tätä AutoVexin ja Yrityksen välistä sopimusta, joka on osa AutoVexin ja Yrityksen välistä Sitoumusta (ks. https://autovex.fi/kayttoehdot).

Tässä Sopimuksessa käytetään samoja käsitteitä kuin AutoVexin ja Yrityksen välisessä Sitoumuksessa.

”Palvelulla” tai "AutoVex" tarkoitetaan jäljempänä Alltvex Oy:n AutoVex.fi portaalia.

”Yrityksellä” tarkoitetaan jäljempänä palveluun rekisteröitynyttä autoliikettä tai muuta autoja ostavaa tahoa.

”Asiakkaalla” tarkoitetaan jäljempänä autoaan myyvää henkilöä tai yritystä.

 

1.     SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus tulee osaksi AutoVexin ja Yrityksen välistä Sitoumusta Yrityksen rekisteröityessä Palveluun ja hyväksyessä tämän Sopimuksen. Yritys on velvollinen noudattamaan Sitoumusta kokonaisuudessaan. Alltvex Oy:llä on oikeus sulkea Yrityksen tili jos Yritys rikkoo Palvelun käyttö- tai sopimusehtoja.

 

2.     TARJOUSTEN TEKEMINEN JA SITOVUUS

Palvelun kautta tehdyt Tarjoukset ovat alustavia. Palvelun toimivuuden takaamiseksi Yrityksen tulee antaa Asiakkaalle kilpailukykyinen Tarjous ja kunnioittaa sitä, jos Asiakas hyväksyy Tarjouksen ilmoitusta vastaavassa kunnossa olevasta autosta. Yritys ei kuitenkaan ole Tarjouksen perusteella velvoitettu ostamaan autoa, mikäli se ei Yrityksen mielestä vastaa Tarjouspyynnössä annettuja tietoja. Yritys ei saa ohittaa Palvelua olemalla suoraan yhteydessä Asiakkaaseen ennen kuin Asiakas on hyväksynyt Yrityksen tekemän Tarjouksen Palvelussa. Poikkeuksena Palvelun tarjoamat ”Soita myyjälle” toiminnot, joiden avulla Asiakkaaseen voi olla yhteydessä ennen Tarjouksen hyväksymistä. AutoVexillä on oikeus sulkea Yrityksen tili Palvelussa, mikäli on syytä epäillä, että Palvelua ohitetaan Yrityksen toimesta tai muista syistä.

 

3.     YRITYKSEN MAKSUT

 

Yritys sitoutuu suorittamaan Hinnaston mukaisia maksuja AutoVexille, jotka löytyvät Yrityksen profiilista.

Yritys on velvollinen maksamaan AutoVexille Hinnaston mukaisen välityspalkkion, mikäli Asiakas on hyväksynyt Yrityksen Tarjouksen tai Yritys on ollut Asiakkaaseen yhteydessä katsomalla Asiakkaan yhteystiedot AutoVex palvelun kautta, jonka jälkeen kauppa Yrityksen ja Asiakkaan välillä on toteutunut 30 päivän sisällä Tarjouksen antohetkestä. Epäselvissä tilanteissa AutoVex on Yritykseen yhteydessä ja näissä menetellään tapauskohtaisesti. 

Mikäli Yritys ei ole yhteydessä Tarjouksen hyväksyneeseen Asiakkaaseen 48 arkitunnin kuluessa Tarjouksen hyväksymisestä, on AutoVex oikeutettu veloittamaan Hinnaston mukaisen välityspalkkion.

Mikäli Yritys ilmoittaa AutoVexille, että Asiakkaalle esitetty Tarjous ei ole johtanut toteutuneeseen kauppaan tai käy ilmi että Yritys on ohittanut Palvelun olemalla Asiakkaaseen suoraan yhteydessä, on AutoVexillä oikeus olla yhteydessä Asiakkaaseen tai Trafiin tilanteen tarkistamiseksi. Mikäli ilmenee, että Yritys on valheellisesti ilmoittanut kaupan jääneen toteutumatta, tai tehnyt kaupat ohittamalla Palvelun, on Yritys velvollinen maksamaan AutoVexille sopimussakkona Hinnaston mukaisen välityspalkkion viisinkertaisena. 

AutoVex pidättää yksipuolisen oikeuden muuttaa Hinnaston hintoja. Hintamuutoksista ilmoitetaan aina etukäteen sähköpostitse ja Palvelussa. Hintamuutokset tulevat voimaan 14 päivän kuluttua hintamuutosta koskevasta ilmoituksesta lukien.

 

4.     LASKUTUS

Palvelun käytöstä perittävät maksut veloitetaan yksi (1) tai kaksi (2) kertaa kuukaudessa, ellei toisin ole sovittu. Lasku lähetetään Yrityksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Laskun eräpäivä on neljätoista (14) päivää laskun lähetyspäivämäärästä. AutoVexilla on oikeus periä viivästyskorkolain mukaisesti 8 % vuotuinen viivästyskorko erääntyneistä laskuista. Yritys on velvollinen maksamaan mahdollisesta perinnästä koituvat kulut.

 

5.     PALVELUN KULUT ASIAKKAALLE

Palvelu on Asiakkaalle täysin maksuton. Yritys ei saa vähentää Asiakkaalle esitetystä Tarjouksen kokonaissummasta Palvelun käytöstä koituvia kuluja.

 

6.      SEKALAISTA

Mikäli Sopimuksen ja Käyttöehtojen välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, ovat tämän Sopimuksen ehdot ensisijaisia Käyttöehtojen ehtoihin nähden.

 

7.      SOPIMUKSEN SIIRTO

Alltvex Oy:llä on oikeus siirtää sopimus mahdollisen liiketoiminta- tai muun kaupan yhteydessä sen omistus- tai tytäryhtiölle tai kolmannelle osapuolelle. 

 

8.      SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Alltvex Oy:llä on oikeus muuttaa sopimusehtoja. Jos Palvelun sopimusehtoja muutetaan, on Alltvex Oy velvoitettu ilmoittamaan tästä sähköpostitse tai verkkosivullaan. Yritys hyväksyy ja sitoutuu uusiin sopimusehtoihin jättäessään tarjouksen muutoksen jälkeen.

Jos sopimusehdot muuttuvat merkittävästi, Alltvex Oy antaa Yritykselle ennakkoilmoituksen ennen sopimusehtojen muuttamista. Jos Yritys ei hyväksy uusia sopimusehtoja, on Yrityksellä oikeus irtisanoa sopimus 10 päivän kuluessa ennakkoilmoituksesta ilmoittamalla siitä Alltvex Oy:lle. Sopimus katsotaan päättyneeksi uusien sopimusehtojen astuessa voimaan.

 

9.      ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen.

 

10.      YHTEYSTIEDOT

sebastian@autovex.fi